Drahokamy pracují za nás

 

 Existují tři rovnocenné prostředky poznání: inspirace, empirie a exaktní postupy. Starověký svět ještě neodděloval vnuknutí, zkušenost a vědecké pokusy od sebe navzájem, proto vznikaly alchymistické soustavy, které se snažily najít metodiku, jak kosmickou jemněhmotnou energii (pránu, čchi, ód, éther, dračí dech, pneumu …) soustředit tak, aby tato energie proměňovala hmotu, potažmo lidský život. Egypťané, Řekové, Féničané, Izraelité, Indové, Číňané a mnohé jiné civilizace se snažily využít tušené, zkušeností ověřené a ve starověkých chrámech tisícerými experimenty potvrzované účinnosti krystalů vybraných minerálů a přírodnin, jako zesilujících transformátorů těchto kosmických energií na lidskou duši, tělo a různé tělesné procesy.

AmetystLidské astrální podvědomí je vybaveno tolikerými prostředky, jimiž je schopno ovládnout vědomou složku lidské bytosti tak, aby i mnoho různých jogínských, meditačních a jiných cvičebních technik a metodik zůstalo stejně ve svém důsledku ve vlivu na život člověka naprosto neúčinných. Ve společnosti existuje pouze velmi malý zlomek lidí přirozeně nadaných, geneticky, či jinak uzpůsobených k jakési transformaci své bytosti a svého osudu do jiného, lepšího stavu existence, ať již po stránce duševní, tělesné, nebo materiální. V drtivé většině případů naopak ve společnosti lze pozorovat neustále se opakující vzorec podobných životních příběhů, z čehož starověcí Indové mimo jiné odvodili svoji nauku o karmě. Obdobné poznatky bychom našli i ve starověké Evropě, například u starořeckých mystérií.

SpinelNa základě mnohaleté zkušenosti a studií ve staroindických pramenech z  řecko-indických oblastí, jenž se zachovaly po době Alexandra Makedonského v různých tradicích, byla vytvořena metodika, jak sladit člověka s jeho potenciálním pravzorem. Současný člověk je zmítán množstvím vnitřních rozporů a tendencí a několik rozhodujících činitelů jeho bytosti určuje zpravidla celkové směřování jeho života. Nejmarkantněji to lze pozorovat například u alkoholiků, nebo lidí s  jinými těžkými návyky – narkotiků. Je zapotřebí vynaložení obrovské snahy, nejen jich samotných, ale častokrát obrovského aparátu lidí v jejich blízkém okolí, aby byli vůbec schopni se svou závislostí bojovat. Výsledné procento lidí, kterým se podaří překonat zotročující tlak, odněkud z nitra jejich bytosti, aby pokračovali ve své sebe destrukci, dává tušit, s jak obrovskými silami máme co dočinění. Podobné principy závislostí, avšak v mnohem jemnějším provedení, si dnes nese většina lidstva. Někteří si jich jsou vědomi a různými způsoby a metodikami se s nimi snaží bojovat, či je transformovat. Častokrát z toho vznikají rozličné komplexi viny, jenž člověka po značnou část života zatěžují, neboť lidé svým různým ‚slabostem‘ podléhají, užívají si a pak jsou sami na sebe rozzlobeni, že jim podlehli.  Mnozí to činí nevědomě a velká skupina lidí na sobě ani žádné negativní sklony nepozoruje a nevědomě jim podléhá.

Astrální podvědomí člověka, jeho rodové podvědomí, jež vytváří jeho karmu – osudovou energii, je vybaveno duševními mechanismy, které v případě aktivní snahy člověka o vymanění se z jejich vlivu a područí, rafinovaně a velice účinně tyto snahy eliminují a odvracejí pozornost a konání člověka jiným, pro ně vyhovujícím, směrem. Většina civilizací a kultur měla a má vytvořeny své nebeské pravzory, předobrazy, jak by měl vypadat ideální člověk a směrem k tomuto ideálu měli vybudované filosofické, náboženské, duševně-duchovní, etické, či meditační postupy, jak se k nim, co nejvíce přiblížit. Některé pravzory byly ztotožněné s  prapředky, praotci rodu, jako je tomu v případě Adama, nebo Abraháma, některé jsou význační lidští jedinci, jako je tomu u Buddhy a jiné jsou ideové, historicky nezařaditelné – jakési nebeské ideální bytosti. Téměř všechny tyto pravzory mívají společné některé zásadní znaky: netrápí je hlad, netrápí je žízeň, zima, vášně… Jsou to v zásadě jakési nadbytosti. Člověk se snaží těmto pravzorům přiblížit, či se s nimi ztotožnit a často to vede k frustraci, že tyto cíle není schopen realizovat a začne svůj pravzor podvědomě nenávidět.

Člověk tyto pravzory potřebuje, neboť mu osvětlují jeho cestu životem a dávají mu sílu a inspiraci, jak konat či nekonat, aby jeho snaha byla nakonec korunována úspěchem. Dnešní doba se však oproti dobám minulým dramaticky změnila a mění. Žijeme momentálně v jakémsi celosvětovém kvasu, kdy staré je strháváno a nejsou ještě pořádně vidět ani základy toho nového. Proto mnohé postupy, jenž byly účinné před pěti sty, či tisíci léty jsou dnes těžko použitelné a pokud i jsou, tak duševní a i tělesná výbava jedinců, kteří je chtějí praktikovat, jejich zvládnutí již neumožňuje.

Metodiky využívající síly drahokamů jsou v tomto ohledu jedinečné, neboť umožňují současnému člověku účinně transformovat své podvědomí za relativně dostupných podmínek. Člověk praktikující duchovní zušlechtění své bytosti tedy nemusí odcházet do horské samoty, není třeba několikaletých složitých příprav v podobě tělesných, či psychických cvičení a splnění dalších, konkrétní metodikou předepsaných, postupů. Lidé, kteří využívají ke svému prospěchu a blahu drahokamy, do značné míry nahradili tyto pracovní postupy přirozenou schopností určitých drahokamových krystalů soustřeďovat vesmírné energie a transformovat je. Dá se tedy velice zjednodušeně říci, že drahokamy pracují na našem zušlechtění značným dílem za nás.

Copyright © 2009 —
All Rights Reserved

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://comte.cz/
http://comte.cz/drahokamy-pracuji-za-nas
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému